Sverige behöver mer energi från solen!


Skattereduktion Grön Teknik

Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material.
Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.
Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut. Du får avdraget direkt på fakturan från företaget som utför installationen (din utförare).

Företaget begär sedan utbetalning från Skatteverket.
Skattereduktionen ska ersätta det statliga bidrag som privatpersoner kunnat ansöka om i samband med installation av solceller, installation för lagring av egenproducerad elenergi och installation av laddstation till elfordon.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.

Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Länk till Skatteverkets hemsida

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet
Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Detta gäller även för vind och vatten. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.
Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.
För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Att sälja överskottsel
Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. Om den totala momspliktiga försäljningen är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår är du befriad från moms. Läs mer om mikroproduktion av förnybar el och moms på Skatteverkets webbplats.

Sök om elcertifikat för förnybar elproduktion
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.
Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, bland annat sol, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare.

Läs mer om elcertifikat här.

          Solindustria hjälper dig hela vägen.