Sverige behöver mer energi från solen


Därför finns det olika stöd till dig som vill satsa på solel.

Investeringsstöd till solcellsanläggningar
Regeringen avsätter en summa pengar för investeringsstöd till solceller. Energimyndigheten fördelar sedan dessa till länsstyrelserna i landet. Sökanden lämnar in ansökningar till länsstyrelsen via Boverkets portal. Stödet ges till alla typer av aktörer, både företag och offentliga organisationer samt privatpersoner. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem och solel/solvärmehybridsystem.

Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Ansökningarna behandlas i turordning av länsstyrelserna. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker.

Läs mer om investeringsstödet här.

Rot till solcellsanläggningar
Det finns även möjlighet att söka Rot-avdrag för solcellsinstallationen (avdrag för arbetskostnaden), dock kan man inte få både investeringsstöd och Rot. From 1 Januari 2021 ligger avdraget på 15 procent.
Under 2020 kan man använda sig av ROT-avdraget.

Skattesubvention för överskottsel som matas till elnätet
Från och med 1 januari 2015 går det att få skattereduktion för överskottsel som matas in på elnätet. Detta gäller även för vind och vatten. Den skattereduktion du som elproducent har möjlighet att få är 60 öre per kilowattimme (kWh) för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Skattereduktionen får man genom inkomstdeklarationen en gång om året.
Man kan inte få skattesubvention på de kWh som överstiger uttaget. Om du köper 15 000 kWh per år men under samma år skickar in 20 000 kWh på elnätet får du inte skattesubvention på de 5000 kWh över uttaget.
För att räknas som mikroproducent och ha möjlighet att få skattereduktion får säkringen i anslutningspunkten inte överstiga 100 ampere.

Att sälja överskottsel
Producenter som skickar in överskottsel på nätet kan även sälja denna till elnätsägare/elhandelsföretag. Olika elnätsägare har olika villkor kring hur stor ersättningen är, oftast är den mellan 10 och 50 öre per kWh. När man säljer el måste man momsregistrera sig och betala moms på 25 procent. Om den totala momspliktiga försäljningen är högst 30 000 kronor exklusive moms under ett beskattningsår är du befriad från moms. Läs mer om mikroproduktion av förnybar el och moms på Skatteverkets webbplats.

Sök om elcertifikat för förnybar elproduktion
Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.
Elcertifikatsystemet berör främst producenter av förnybar el, bland annat sol, elleverantörer, elintensiv industri och vissa elanvändare.

Läs mer om elcertifikat här.

Du som är privatperson och vill ansöka hittar mer information här. 

Solindustria hjälper dig med ansökningar med mera om du önskar.